0.9.11 /

Kompas 2020: Samen werken aan
een sterke regio

KOMPAS 2020

KOMPAS 2020 vormt de leidraad voor de provincies richting de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen 2017. In KOMPAS 2020 staan maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie die provincies nu en in de toekomst vervullen. Deze rol kan per regio en per opgave verschillen van ‘regisseur’, ‘investeerder’ of ‘belangenassembleur’. De zeven kerntaken van provincies, zoals geformuleerd in ‘Profiel Provincies’ uit 2010, blijven onverkort van kracht:

  • Duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeleid
  • Milieu, energie & klimaat
  • Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • Regionale economie
  • Culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • Kwaliteit van het openbaar bestuur

In het KOMPAS staan per kerntaak de maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij horende provinciale opgaven beschreven.

De voorbeelden op deze site geven een ‘kijk op de praktijk’ en schetsen hoe de provincies samen met andere overheden, belangenorganisaties, bedrijven en instellingen werken aan een sterke regio.

Meer weten? Reageren?

Download het document ‘KOMPAS 2020: samen werken aan een sterke regio’. Wilt u meedenken, reageren op deze verhalen, heeft u ideeën of suggesties? Laat het ons weten! Neem contact op via (070) 888 12 12 of mail naar communicatie@ipo.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van Interprovinciaal Overleg, Den Haag.

Concept en content
Interprovinciaal Overleg
Leene Communicatie, Gouda

Vormgeving en realisatie
Spring / Startups & Online Media, Rotterdam
Buro Brand, Den Haag

© 2015, Interprovinciaal Overleg, Den Haag. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten uit deze uitgave mogen zonder schriftelijke toestemming, maar met bronvermelding worden overgenomen.

live!